Home » Vad är EFS ?

Vad är EFS ?

EFS var tidigare en förkortning och stod för Evangeliska Fosterlands Stiftelsen.

EFS är en lågkyrklig och nyevangelisk väckelserörelse inom Svenska kyrkan som betonar vikten av lekmannaengagemang i kyrkan och som har rötter i 1800-talets folkväckelse.

Vad betyder det då ?

Kyrkan formas utifrån att alla kan bidra och delta på det sättet som man kommer överens om i den lokala kyrkan. Vi i Askersund har en anställd präst/pastor som tillsammans med medlemmar utformar Gudstjänsterna och ungdomsarbetet samt olika engagemang i samhället. Man behöver alltså inte följa Svenska kyrkans ordning även om det är en hjälp i många sammanhang.

EFS är en inomkyrklig rörelse och utgör alltså inget eget samfund, vilket är en vanlig missuppfattning. Inomkyrkligheten innebär att EFS anser att den är en del Svenska kyrkan och att Svenska kyrkan ser EFS som en del av Svenska kyrkan. Detta sker utifrån gemensam bekännelse.

EFS hade 2013 ca 15 000 medlemmar. Den är en demokratisk organisation i folkrörelsetraditionen och har sin bas i ca 350 anslutna lokalföreningar (missionsföreningar och EFS-grupper) organiserade i sju distrikt och med en gemensam riksorganisation med säte i Uppsala. De flesta lokalföreningarna fungerar som autonoma enheter, inte helt olika frikyrkoförsamlingar, men det finns också ett flertal samarbets- och samverkanskyrkor där en missionsförening eller EFS-grupp driver en lokal kyrka i samarbete med en församling inom Svenska kyrkan. I några fall bedriver man i stället församlingsverksamhet i samverkan med andra kristna samfund.